पशुफार्ममा भएको हत्या घटनाको निन्दा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *